L’IVA de Caixa

December 17, 2013  |   Uncategorized   |     |   0 Comment

L’1 de gener de 2014 entrarà en vigor el nou reglament d’IVA de caixa, règim al que es podran acollir pimes i autònoms amb un volum de negoci inferior a 2 milions d’euros.

Amb aquest reglament s’obra la possibilitat d’aplaçar el pagament de l’IVA fins el moment del cobrament de la factura. Qui vulgui adherir-se al reglament ha de comunicar-ho abans de l’1 de gener de 2.014. Les particularitats del nou règim son:

. Els clients d’aquestes pimes i autònoms acollits al règim d’IVA de caixa també deuran utilitzar el criteri en les operacions realitzades amb ells. En definitiva, es deduiran les factures rebudes quan hagin realitzat el pagament. Això obliga als clients a majors obligacions formals.

. Respecte a les factures rebudes de proveïdors, pimes i autònoms acollits al règim no podran deduir-se dites factures fins un cop realitzat el pagament de les mateixes.

. Aquest règim comporta majors obligacions d’informació a efectes tributaris. Es deurà consignar les dates de cobrament o pagament de les factures emeses i rebudes en els llibres registre, així com la modalitat de cobro.

. En les factures emeses serà obligatori fer constar que tributen pel criteri de IVA de caixa.

. En el modelo 347, declaració anual d’operacions amb terceres persones, les operacions es declararan pel mètode de caixa i pel mètode del “devengo”.

. No poden acollir-se a aquest règim aquells que hagin cobrat d’un mateix client més de 100.000 euros en efectiu en un exercici.

. En el cas de que el cobrament no es realitzi finalment, l’IVA es “devengara” el 31 de desembre de l’any següent.

Comments are closed.

News

Saps què?