Serveis per les Empreses


FISCAL

 • Assessorament fiscal
 • Presentació Impostos periòdics, IVA, IRPF, etc…
 • Impost de Societats
 • Declaracions Intracomunitàries e Intrastat
 • Representació davant Inspecció Tributaria
 • Bústia Agencia Tributaria
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Impostos Especials

LABORAL

 • Confecció de les nòmines mensuals
 • Elaboració de les Assegurances Socials del mes
 • Contractes de treball
 • Altes, baixes i modificacions en Seguretat Social
 • Altes d’empresa, autònoms, etc. en Seguretat Social
 • Seguiment dels diferents Convenis Col·lectius
 • Inspeccions de treball
 • Notificacions d’Accidents de Treball
 • Règim especials de la Seguretat Social
 • Acomiadaments i assessorament jurídic en conflictivitat laboral
 • Serveis al personal, jubilació, invalides, etc…

COMPTABLE

 • Elaboració de la comptabilitat de la seva empresa
 • Informes econòmic-financers
 • Llibres oficials i la seva presentació al Registre Mercantil
 • Elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici
 • Control de les amortitzacions i previsions
 • Anàlisi de Balanços
 • Pressupostos
 • Gestió de Tresoreria

MERCANTIL

 • Constitució de Societats
 • Sol·licitud del nom de la seva empresa
 • Llibres oficials i la seva presentació al Registre Mercantil
 • Elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici
 • Inscripció de documents i escriptures notarials
 • Adaptacions i Modificacions d’Estatuts Socials
 • Transformacions i Ampliacions de capital
 • Liquidacions, Dissolucions o Absorcions de societats
 • Nomenament d’Administradors
 • Tramitació d’Anuncis Oficials i Anuncis Financers
 • Adequació a la LOPD Llei orgànica de Protecció de Dades

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats de la seva empresa

                                                         ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?