Serveis pels Autònoms


FISCAL

 • Assessorament fiscal
 • Presentació Impostos periòdics, IVA, IRPF, etc…
 • Presentació de Declaracions anuals, IVA, IRPF, 347, etc…
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Representació davant Inspecció Tributaria
 • Bústia Agencia Tributaria
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials
 • Impostos Especials

LABORAL

 • Confecció de les nòmines mensuals
 • Elaboració de les Assegurances Socials del mes
 • Contractes de treball
 • Altes, baixes i modificacions en Seguretat Social
 • Altes d’autònoms en Seguretat Social
 • Seguiment dels diferents Convenis Col·lectius
 • Inspeccions de treball
 • Notificacions d’Accidents de Treball
 • Règim especials de la Seguretat Social
 • Acomiadaments i assessorament jurídic en conflictivitat laboral
 • Serveis al personal, jubilació, invalidés, etc…

COMPTABLE

 • Llibres Registre de Factures emeses, rebudes, inversions, despeses, etc…

ALTRES SERVEIS

 • Constitució de Societats
 • Sol·licitud del nom de la seva empresa
 • Inscripció de documents i escriptures notarials
 • Tramitació d’Anuncis Oficials i Anuncis Financers
 • Adequació a la LOPD Llei orgànica de Protecció de Dades

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats del seu negoci

                                                                ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?