Servei Mercantil


L’assessorem i gestionem tots els tràmits relacionats amb el Dret Mercantil que la seva empresa necessita. Li oferim des de la possibilitat de crear la seva pròpia empresa a confeccionar tots els documents oficials necessaris per el desenvolupament econòmic i social de la mateixa.

  • Constitució de Societats
  • Sol·licitud del nom de la seva empresa
  • Llibres oficials i la seva presentació al Registre Mercantil
  • Elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici
  • Inscripció de documents i escriptures notarials
  • Adaptacions i Modificacions d’Estatuts Socials
  • Transformacions i Ampliacions de capital
  • Liquidacions, Dissolucions o Absorcions de societats
  • Nomenament d’Administradors
  • Tramitació d’Anuncis Oficials i Anuncis Financers

Constitució de Societats : constituïm qualsevol tipus de societat mercantil, l’assessorem en tots els aspectes necessaris per crear la seva empresa, confeccionem los estatuts i supervisem els tràmits d’escriptura pública i l’acompanyem al notari en l’acte de constitució de la societat.

Sol·licitud del nom de la seva empresa: sol·licitem els possibles noms de la seva empresa al Registre Mercantil Central.

Llibres oficials : a partir de les dades de la seva comptabilitat confeccionem els llibres oficials que amb la finalitat d’estar degudament legalitzats, s’han de presentar en el Registre Mercantil de la seva província.

Comptes Anuals : elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici comptable per la seva presentació i inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

Inscripció de documents i escriptures notarials : tramitem la inscripció en el Registre Mercantil de la seva província de tot tipus de documents notarials u oficials susceptibles de ser inscrits.

Adaptacions i Modificacions de Estatuts : confeccionem els documents necessaris per l’adaptació dels Estatuts Socials a la normativa vigent i/o la seva modificació, tramitant la seva legalització davant notari i la seva inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

Transformacions, ampliacions de capital :  l’assessorem en tots els aspectes necessaris per la transformació jurídica de la seva societat, per realitzar qualsevol ampliació del capital social de la mateixa, tramitant la seva legalització davant notari i la seva inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

Liquidacions, dissolucions, absorcions de societats: l’assessorem en tots els aspectes referents a la liquidació, dissolució, escissió o absorció de societats guiant-lo en tots els passos, documents i negociacions necessàries, igualment tramitant la seva legalització davant notari i la seva inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

Nomenament d’Administradors : confeccionem els documents necessaris per el Nomenament d’Administradors, tramitant la seva legalització davant notari i la seva inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats de la seva empresa

                                                               ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?