Servei Fiscal


L’entorn fiscal de la seva empresa o negoci és un dels aspectes mes complexes de la gestió d’aquesta doncs es troba en contínua transformació, el que requereix una planificació detallada i individualitzada de cada situació. La nostra funció consisteix en conèixer quins impostos afecten a la seva empresa.

  • Assessorament fiscal
  • Presentació Impostos periòdics, IVA, IRPF, etc…
  • Impost de Societats
  • Declaracions Intracomunitàries i Intrastat
  • Representació davant Inspecció Tributària
  • Bústia Agència Tributària
  • Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials
  • Impostos Especials
  • Impostos sobre Successions

Assessorament fiscal : l’informem sobre la normativa fiscal que afecti a la seva empresa i/o negoci i planifiquem els aspectes d’ aquesta a fi d’optimitzar la fiscalitat.

Impostos Periòdics : confeccionem i presentem les declaracions periòdiques mensuals, trimestrals i anuals de l’IVA, IRPF, etc…

Impostos de Societats : confeccionem i presentem la liquidació anual de l’Impost de Societats i els seus respectius pagaments a compte trimestrals.

Declaracions Intracomunitàries : confeccionem i presentem les declaracions periòdiques d’Intracomunitari, Intrastat, recuperació de l’IVA intracomunitari, etc…

Representació davant inspecció tributaria : assessorament, representació i defensa en procediments de gestió i/o inspecció tributaria.

Bústia Agència Tributaria : gestionem el seu DEH (direcció electrònica habilitada) que té per finalitat la recepció de las notificacions administratives que per via telemàtica pugui practicar l’Agència Tributaria, havent d’accedir a la bústia al menys un cop cada deu dies i havent d’atendre els requeriments en termini i forma per evitar possibles sancions.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques : confeccionem i presentem aquesta declaració anual.

Impost sobre transmissions patrimonials i altres impostos especials : confeccionem i presentem aquestes declaracions.

Impost sobre Successions : calculem i presentem aquest impost, juntament amb el càlcul de les possibles plusvàlues i la seva corresponent liquidació. Per a més informació consulti el nostre apartat d’herències.

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats de la seva empresa

                                                            ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?