Servei Comptable


L’assessorem i planifiquem els aspectes comptables que la seva empresa necessita. Li oferim la possibilitat de tenir degudament actualitzada la comptabilitat de la seva empresa per que en definitiva es converteixi en una eina de gestió útil i eficaç de la seva companyia, i reflecteixi la situació econòmica real de la mateixa.

  • Elaboració de la comptabilitat de la seva empresa
  • Informes econòmic-financers
  • Llibres oficials i la seva presentació al Registre Mercantil
  • Elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici
  • Control de les amortitzacions i previsions
  • Anàlisi de Balanços
  • Pressupostos
  • Gestió de Tresoreria

Comptabilitat : confeccionem la comptabilitat de la seva empresa o negoci aplicant el Pla General Comptable que inclou les normes internacionals NIC/NIIF, des de les nostres oficines o in situ a les instal·lacions de la seva empresa.

Informes econòmic-financeres: li entreguem informes mensuals, trimestrals i anuals de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys, balanços de sumes i saldos, segons la seva necessitat, així com anàlisis de la situació econòmica de la seva empresa i/o negoci.

Llibres oficials : a partir de les dades de la seva comptabilitat confeccionem els llibres oficials que amb la finalitat d’estar degudament legalitzats, presentem al Registre Mercantil de la seva província.

Comptes Anuals : elaboració dels Comptes Anuals de l’exercici comptable per la seva presentació e inscripció en el Registre Mercantil de la seva província.

Control de amortitzacions i provisions : portem un control documental de cadascuna de les seves inversions per conèixer en tot moment les quantitats pendents d’amortitzar i les amortitzades que afectin al resultat comptable. Igualment amb les provisions comptables.

Anàlisi de balanços : aquest servei ens permet conèixer la realitat i l’evolució de la seva empresa i/o negoci, mitjançant la seva estructura financera, analitzant la solvència, liquides i rendibilitat.

Pressupostos : aquest servei consisteix en l’elaboració dels pressupostos anuals de la seva empresa i/o negoci amb la finalitat d’establir prioritats i avaluar la consecució dels seus objectius.

Gestió de Tresoreria: portem el control de la tresoreria de la seva empresa, amb llistats de cobraments i pagaments pendents.

L’assessorament més complert,
adaptat a les necessitats de la seva empresa

                                                                 ECONOMIND, SERVEIS PROFESSIONALS

News

Saps què?